O projektu

RusaLCA

RusaLCA_logo_grayProjekt bo prispeval k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam v Evropi, ki se med drugim manifestirajo v obliki pomanjkanja vode in pogostih sušah. Trajnosten pristop k učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki varčuje z vodo, se bo demonstriral na mali čistilni napravi v občini Šentrupert. Voda, ki bo konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi, bo v drugi fazi dodatno očiščena z inovativnim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev ničvalentnega železa in sicer do takšne stopnje, da bo pridobila status pitne vode. Preko povratne zanke bo nato vrnjena uporabnikom. Ta voda sicer ne bo namenjena za pitje, temveč za sekundarne namene v gospodinjstvih in za skupne javne potrebe. Na ta način se bo poraba pitne vode zmanjšala za približno 30 %.

 

Izhodišča

2Podnebne spremembe, ki se med drugim odražajo tudi kot pomanjkanje vode in pogoste suše, zahtevajo spremenjeno družbeno obnašanje. Trajnostno ravnanje z vodo vsebuje tri elemente: zmanjševanje potrebe po vodi, rabo obnovljivih virov vode in učinkovito ravnanje z vodo. Zakonodaja zahteva, da morajo biti za ohranitev virov pitne vode kanalizacijski sistemi na poselitvenih območjih urejeni do konca leta 2017. Lastniki stavb na območjih, ki jih ni potrebno opremiti z javno kanalizacijo in zunaj naselij morajo zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode najkasneje do konca leta 2018.

Velike čistilne naprave, dolga kanalizacijska omrežja in draga črpališča so za majhne kraje in občine, posebno tiste z razpršeno poselitvijo, finančno nedosegljive. Na takšnih območjih se kot trajnostna alternativa kaže izgradnja malih čistilnih naprav, in sicer takšnih, ki bodo vodo obravnavale kot obnovljivi vir. To je možno na naslednji način: voda, ki očiščena pride iz male biološke čistilne naprave, ne bo izpuščena v površinski vodotok, temveč se bo dodatno očistila s pomočjo inovativne tehnologije z nanodelci ničvalentnega železa. Po tem procesu bo voda na razpolago gospodinjstvom in za skupne potrebe. Lokalnim uporabnikom bo pripeljana preko povratne zanke. Voda bo sicer ustrezala kriterijem za pitno vodo, kljub temu pa ni predvideno, da bodo uporabniki to vodo pili. Namenjena je za zalivanje, pranje avtomobilov, kot požarna voda in podobno.

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je demonstrirati strokovni in laični javnosti, da se z dodatnim čiščenjem vode, ki prihaja iz male biološke čistilne naprave in vračanjem te vode porabnikom preko povratne zanke, poraba pitne vode iz naravnih virov lahko zmanjša do 30 %. To bo predvidoma tudi zmanjšalo stroške komunalnih storitev in povečalo gospodarsko učinkovitost gospodinjstev in lokalne skupnosti.

Pomemben cilj projekta je tudi vzpostaviti protokol uporabe blata iz male čistilne naprave in iz nanoremediacijskega bazena v različnih vrstah kompozitov za uporabo v gradbeništvu in okoljskih ureditvah. Reciklirano blato iz male čistilne naprave bo uporabljeno za humusne kompozite, usedline iz nanoremediacijskega bazena pa v betonih. To bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov na račun ponovne uporabe recikliranih odpadkov, kar posledično pomeni manjše odlaganje in kopičenje odpadkov na odlagališčih in oblikovanje sistema upravljanja voda z nič odpadki.

Cilj projekta je tudi pridobljeno znanje in dobro prakso širiti naprej med strokovno in laično javnost. Operativen pilotni sistem povratne zanke in sistem upravljanja voda z nič odpadki je dober zgled za druga področja z razpršeno poselitvijo in podobnimi geografskimi in podnebnimi karakteristikami.

 

Naslov projekta Remediacija vode iz malih čistilnih naprav z nano delci in ponovna uporaba očiščene vode ter blata iz procesa čiščenja
Naslov projekta (angl.) Nanoremediation of water from small waste water treatment plants and reuse of water and solid remains for local needs
Akronim LIFE RusaLCA
Trajanje 1.7.2013 – 31.12.2016
Načrtovani upravičeni stroški projekta: 852.388 EUR
Sofinanciranje Evropske komisije (program LIFE+) 426.192 EUR (50 %)
Lokacija Slovenija
Kontaktna oseba doc. dr. Ana Mladenovič
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva 12
1000 Ljubljana
e-pošta: ana.mladenovic@zag.si, rusalca@zag.si
Tel.: 01 28 04 394
Mob: 041 788 407